Dagelijks Woord

Meer over Kerk en Gemeente

Diaconaat

De diaconie of ook wel het diaconaat genoemd, wordt bestuurd door het college van diakenen.
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad.
Het uitoefenen van de diaconale zorg is een Bijbelse opdracht, gebaseerd op Matthëus 25: 35-40.
De diakenen hebben primair tot taak om de behoeftige naaste financieel te ondersteunen.
Deze naaste kan zich binnen de gemeente bevinden maar ook daar buiten. Wereldwijd.
Om deze opdracht uit te voeren wordt van ieder gemeentelid door middel van de collecte tijdens de dienst gevraagd naar vermogen een financiële bijdrage te leveren.

"Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan." (Matthëus 25:40)

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit