Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

De Sacramenten

Naast de prediking van het Woord heeft de Heere de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal ingesteld.De sacramenten onderstrepen het Woord dat gepredikt wordt, of dienen als het ware als uitroeptekens achter het Woord.
Woord en sacramenten horen bij elkaar.

In het prediken van het Woord laat de Heere horen dat er genade is.
In de sacramenten laat Hij zien dat er genade is.
In Zijn onbegrijpelijke goedheid geeft de Heere deze middelen om de boodschap van het Woord  te verduidelijken.
Dit doet Hij niet omdat het Woord niet duidelijk genoeg zou zijn, maar "vanwege onze grovigheid en zwakheid" (art.33 NGB).
De sacramenten komen pas tot hun recht als we er in ons geloof mee bezig zijn.
Door het zien op Hem, Die deze tekenen instelde mag het geloof dat vaak zo zwak is worden gesterkt, de hoop verlevendigd en de liefde aangewakkerd worden.
Dan mag een kind van God, de gelovige, bij de bediening van de Heilige Doop wel eens ervaren "dat het ons dient tot een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben".
Of bij het gebruiken van het Heilig Avondmaal: "evenals brood en wijn ons in dit tijdelijk leven onderhouden, zo is Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden".

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit